За Институтот за култура и уметност

на Меѓународен Славјански Универзитет Г. Р. Державин

МСУ и Институт Cover

Започнавме во 2011 година

Основан од Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“, Институтот за култура и уметност постои од 2011 година и од своите почетоци па сé до денес може да се истакне со голем број на реализирани активности. 


Работењето на институтот ги опфаќа сите области на општественото делување и воедно ја вклучува и младата популација на која и овозможува услови за промовирање на културни активности. Секако, не се занемаруваат и активните граѓани кои секојдневно творат со исклучително висок квалитет и уметниците со долгогодишно искуство. За нив често се организираат и фестивали каде што има токму наградени дејствувачи во областа на поезијата со награда за нивното долгогодишно работење, со награди за карикатура, афоризам или хумореска каде се истакнува квалитетот и долгогодишната работа на нашите учесници.


Претежна дејност на Институтот за култура и уметност и неговата основна функција е научно-истражувачката и едукативната дејност, дејностите од областа на културата и уметноста, издавачката дејност, како и афирмација на творечките вредности создавани во наставно-научниот процес на МСУ.
Настани за

за сите генерации